Gateway 3x20 2017 Match Winners
 
01-07-16    
Gary Sauer 598-40 F-TR Winner
Jeff Taylor 595-30 F-Open Winner
Terry Pitts 591-32 Conventional Winner
     
02-04-17    
Gary Sauer 598-48 F-TR Winner
Randy Erickson 592-24 Conventional Winner
J Taylor 588-24 F-O
     
03-04-17    
Gary Sauer 599-49 F-TR Winner
Jeff Taylor 598-38 F-Open Winner
Terry Pitts 587-18 Conventional Winner
Barton Hamilton 594-24 AR TAC
Manuel Zero 569-12 M1 Garand